Discography

1 - Litakon Machi'atok

2 - Niyyalek Ya Rafqa

3 - Salami Sayyidi

4 - 'Am Sallilak

5 - Limaza Ouhibbouki Ya Maryam

6 - Boukra Ddini Iyami

7 - Kouddouson Anta Ya Allah

8 - Sallou Aynama Kountoum

9 - Salibouna Ntassar

10 - Choukran Ya Yassou'
 
11 - Wa Kalami Lan Yazoul 

12 - Malikat Kalbi

13 - Al-Khalq